حقـــــیـــــــقت غریـــــــــــــب

خـــــــــــــــــدایا!شرمنده ام از اینکه همیشه تو مرا دیدی ولی من دیگری را...................................